کلاژ زندگی ، مرداد۱۴۰۱

کلاژ زندگی ، مرداد۱۴۰۱
تجربه نگاری از پادکست و کتاب تا کار هنری.