صفر تا صد هنرستان، پارت ۱.

صفر تا صد هنرستان، پارت ۱.
تجربه ی یک ساله ی من در هنرستان فنی و حرفه ای.