چرا از بین پیشنهادهای شغلی‌ای که داشتم دیوار رو انتخاب کردم؟

چرا از بین پیشنهادهای شغلی‌ای که داشتم دیوار رو انتخاب کردم؟
امروز که دارم این مطلب رو می‌نویسم، حدودا ۹ ماه از اضافه شدنم به صنف ت...