سه روز با دوستان، یا فریلند خود را چگونه گذراندید

سه روز با دوستان، یا فریلند خود را چگونه گذراندید
قبل از سفرداستان از اونجا شروع شد که فهمیدم پونیشا یه همای...