مسیر راه زندگی: از کجا شروع کنم و چه قدم‌های بردارم

مسیر راه زندگی: از کجا شروع کنم و چه قدم‌های بردارم
در پاسخ به دوستم که از زندگی شاکی بود و نمی‌دانست چکار کند، مراحل زیر...