کافکا ،پوست کلفت ترین پانزده ساله دنیا!

کافکا ،پوست کلفت ترین پانزده ساله دنیا!
"کافکا درکرانه" ،آمیزه ای از نا شناخته ها ،حس مبهم معلق بودن در زمان و...