آیا اسفنجی فکر می‌کنی؟

آیا اسفنجی فکر می‌کنی؟
همیشه به ما گفته‌اند خوب سوال پرسیدن نصف جواب است اما نگفته‌اند که چگو...