#در_باب_تنهایی

#در_باب_تنهایی
از تنهایی بدم می آید. ازینکه دور و برم خلوت باشد. دوست دارم دور و برم...