دختری که خیابان را بند آورد! 🛑🚦

دختری که خیابان را بند آورد! 🛑🚦
به نظر من دنبال شوهر می‌گردد. بهش بگویید من حاضرم بگیرمش!