حیف و صد حیف که در دایره امکان نیست؛ اهل دردی که به درد سخن ما برسد! (صائب تبریزی) ایمیل: mohsenijalal@yahoo.com مختصات جغرافیایی قلبم: °۳۲ شمالی °۵۴ شرقی (ایران)