دختری که خیابان را بند آورد! ??

دختری که خیابان را بند آورد! ??
به نظر من دنبال شوهر می‌گردد. بهش بگویید من حاضرم بگیرمش!