تجربه من از عشق به کامپیوتر عموم!

تجربه من از عشق به کامپیوتر عموم!
عشق همیشه عشق انسان به انسان نیست!گاهی ادم عاشق وسیله هایی میشه که فکر...