فلسفه؛آری یا نه(1)

دعوای بین فلسفه دوستان و فلسفه گریزان یک جنگ قدیمی است.دوستداران فلسفه معتقدند فلسفه بدین جهت بوجود آمده که انسان پرسش گر است و این نیروی اندیشه است که او را به خود مشغول داشته.

اینان می گویندمنکرین فلسفه نیز مجبورند برای اثبات مدعای خود که فلسفه علمی بی فایده است جوابی فلسفی بدهند.از آن سوی منکرین فلسفه چون فلسفه را نتیجه تراوشات ذهنی انسان ممکن الخطا می دانند معتقدند آموختن فلسفه انسان را به خطا می کشاند .انسان در شرایط متفاوت به نتیجه های متفاوت می رسد و این یعنی فلسفه از اصولی تشکیل یافته که نمی توان به همه تعمیم داد.


درادبیات نیز دعوای فوق به نام جنگ استدلال و عشق همیشه بوده است؛

حافظ؛عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی...عشق داند که در این مرحله سرگردانند

مولوی؛پای استدلالیان چوبین بود...پای چوبین، سخت بی تمکین بود

علمای دین نیز نظرات مخالفی داشته اند،به طوری که ملاصدرا تکفیر و تبعید می شود و دیگران در انزوا قرار می گیرند.از سوئی فیلسوفان ناچار به استفاده از اصطلاحات پیچیده می شوند تا متونشان کمتر مورد کنکاش دیگران قرار گیرد

اگر شما نیز از طرفداران فلسفه هستید دراین گفته تامل کنید؛علامه طباطبائی در جلسات خصوصی خود همیشه میگفتند برای رسیدن به خدا ،فلسفه حجاب ضخیمی است...