سفرنامه‌ای برای شناخت انسان پیونگ یانگی!

سفرنامه‌ای برای شناخت انسان پیونگ یانگی!
نوشته‌ای کوتاه دربارۀ سفرنامۀ رضا امیرخانی به کرۀ شمالی با عنوان نیم‌د...