فرمانده..!

فرمانده..!
فرمانده تویی! گوشه ی چشم طُ سپاهت، من یک نفرم ارتش آماده ندارم...