#صد_داستانک #داستانک_3

#صد_داستانک #داستانک_3
جدیدا با کسی که وارد گفتگو می شوم. می پرسد شغلت چیست؟ در لیست کارهایی...