کاربرنما (Persona) یا شخص خریدار کسب‌وکار شما کیست؟

کاربرنما (Persona) یا شخص خریدار کسب‌وکار شما کیست؟
پنج بینش مهمی که تعریف کاربرنمای خریدار به شما می‌دهد تا بتوانید راه ت...