اصطلاحات بنیادین طراحی تایپ و تایپوگرافی- «کاراکتر و گلیف»

اصطلاحات بنیادین طراحی تایپ و تایپوگرافی- «کاراکتر و گلیف»
اصطلاح «کاراکتر» معانی متفاوتی در حوزه‌های تخصصی مختلف دارد. معنای ای...