خداحافظ زیبایی

خداحافظ زیبایی
15 سال پیش بود که هوس کردم تو صورتم یه تغییراتی ایجاد کنم . خدا می دون...