گم کردن و کشف دوباره چیزهای عادی

گم کردن و کشف دوباره چیزهای عادی
مدتی پیش به پیشنهاد دوستان بااکراه به دیدن موزه آب وراتساوا رفتم. این...