چی شد کارم این شد

یادمه بچه که بودیم مادر خیلی مقرراتی داشتم، جدی و سختگیر و خیلی هم اهل...