به خدا، خدا هست!

به خدا، خدا هست!
اینکهوقتی تحقیرمون می کنند؛