سوال از من؛جواب از شما!(قسمت سوم:اثری که بمونه دارید؟!)

سوال از من؛جواب از شما!(قسمت سوم:اثری که بمونه دارید؟!)
هیچ کدام از ما آفریده نشدیم که همین جوری زندگی مان را بگذاریم و دوره ه...