لغو نظام ارباب و رعیت توسط رضاشاه با وجود مخالفت روحانیون

لغو نظام ارباب و رعیت توسط رضاشاه با وجود مخالفت روحانیون
مخالفت گسترده روحاینت با تقسیم اراضی خان ها به نفع روستاییان