فرضیه ی خدا باقی جهان است!

فرضیه ی خدا باقی جهان است!
حتما شما هم اخبار و تحقیقات این روز های منجمان دانشمندان را در خصوص پد...