امت تیل

امت تیل
"هیچ سیاه پوستی نیست که در امریکا به چشم گناهکار به او نگاه نشده باش...