زاویه، یه گوشه امن برای آپولو هوا کردن

زاویه، یه گوشه امن برای آپولو هوا کردن
اما توی این همه غوغای سکوت، اینجا جایی هست که میشه یه گوشه ای لم داد و...