برای ایران…

برای ایران…
آن پرچم در باد نباید از اهتزاز بیفتد...