خلاصه کتاب بازنگری در کار Rework

چند روز پیش، یکی از دوستام به نام آقای ف.ق! اومد پیشم و بطور داوطلبانه...