چالش کتابخوانی طاقچه: کتابخانه نیمه شب

هرچند طرح جلد کتاب برایم جالب نبود.هیچ تصوری هم از محتوای کتاب نداشتم....