تضعیف قانونمند(!) شوراهای صنفی

بررسی مواد مرتبط با انتخابات شورای صنفی در آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ی شور...