مصاحبه/ ارزیابی عملکرد شورای شهر و شهرداری در گفت‌وگویی با حسن اسدی زیدآبادی

مصاحبه/ ارزیابی عملکرد شورای شهر و شهرداری در گفت‌وگویی با حسن اسدی زیدآبادی
سارا محمودآبادی/ دانشجوی دوره‌ی کارشناسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف یک سا...

جلد دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد»- شماره هشتم

جلد دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد»- شماره هشتم
جلد دوهفته‌نامه‌ی دانشجویی «داد»- شماره هشتم طراح جلد: حسام‌الدین می.....