و ما هنوز در حال اثبات خویشیم!

در سال ۹۶ فقط ۱۶ میلیون نفر از مردم ایران به سینما رفتند ولی در همان س...