بوی خوب انتخاب واحد آید همی

بوی خوب انتخاب واحد آید همی
شایدم بوی ماه مهر کامینگ سون ز کرانه ۴۶ درجه باختری از سمت شمال