اشتباهات رایج در مورد جمعیت ایران

اشتباهات رایج در مورد جمعیت ایران
برخلاف تصور رایج، جمعیت ایران با سرعت در حال افزایش است.کاهش مستمر بار...