با فکرت طوفان به پا کن،کاربردی ترین تکنیک خلاقیت

با فکرت طوفان به پا کن،کاربردی ترین تکنیک خلاقیت
با این تکنیک میتونی با فکرت طوفان به پا کنی