در سالی که گذشت چند کتاب خواندید؟

در سالی که گذشت چند کتاب خواندید؟
ما مانده‌ایم و فکری که سال‌های سال است که تازه نشده است.