همون موقعی که فکر می کنی حواست به همه چیز هست،حواست به همه چیز نیست!

همون موقعی که فکر می کنی حواست به همه چیز هست،حواست به همه چیز نیست!
همگان،حواسشان به همه چیز است و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند!