تو بپرس!

تو بپرس!
دوشنبه، تئاتر شهر رو به سمت پل کالج پیاده میومدم و توی حال و هوای خودم...