با عشق تقدیم می‌شود به: مهاجرین افغان مقیم ایران

با عشق تقدیم می‌شود به: مهاجرین افغان مقیم ایران
توضیحی ندارم که در یک جمله بگنجد!