با کفش های بقیه راه برو

با کفش های بقیه راه برو
چند شب پیش بعد از کلی عوض کردن کانال ها دیدم تنها برنامه ی بدرد بخور ت...