برسد به دست عباس معروفی

برسد به دست عباس معروفی
آنقدر می‌نویسم تا انتقام تمام غمباد‌هایی که متاستاز و محاصره‌ات کردند...