شلوار!

شلوار!
دقت كردين كه پايين كشيدن شلوار در موقعيتهاي مختلف چقدر فرق داره؟ الان...