راهنمای تولید ناب؛ چگونه محصولی مبتنی بر بازار بسازیم؟

راهنمای تولید ناب؛ چگونه محصولی مبتنی بر بازار بسازیم؟
حباب استارتاپ دیگر در ایران هم ترکیده است! حبابی که بیشتر از اینکه کار...