از خودم به خود بیزنس‌گردم که شاید خودم رو بهتر بشناسم!

از خودم به خود بیزنس‌گردم که شاید خودم رو بهتر بشناسم!
تو این نوشته، زندگیمو مرور کردم که دوزاریم بیفته کجام و چه کردم. اگه ن...