نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش اول - بوروکراسی

نقدهایی بر آموزش و پرورش - بخش اول - بوروکراسی
سال‌‌ها پیش که ما هنوز دانش‌آموز مقطع ابتدایی بودیم، هنوز کامپیوتر در...