ماجرای یک سگ فرهیخته ی کتاب دوست و...!

ماجرای یک سگ فرهیخته ی کتاب دوست و...!
چرا مردم کشورهای دیگر از ما کتابخوان تر هستند؟!