بکتاش آبتین؛ غمی که به یک آیین بدل شد

بکتاش آبتین؛ غمی که به یک آیین بدل شد
پاهایش را بسته بودند که آزادیش را بگیرند. نمی‌دانستند شاعر روزی خودش ر...