بیهوده و بی اهمیت، وجود ندارد!

بیهوده و بی اهمیت، وجود ندارد!
خدا همان کسی است کهاز زمین سخت و سیاه،پنبه نرم و سفید را می رویاندتا ب...