فرضیه اختاپوس بیگانه

فرضیه اختاپوس بیگانه
آیا «اختاپوس» یکی از هوشمندترین گونه‌های کرۀ زمین موجودی بیگانه است؟...